ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN WIELRENVAKANTIE.NL

1. Inleidende bepalingen
In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de persoon die onder zijn naam de boeking bij Wielrenvakantie.nl doet.
  • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch.
  • Boekingsopdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Wielrenvakantie.nl, waarbij Wielrenvakantie zich jegens de Opdrachtgever verbindt diensten te verlenen op het gebied van een wielrenvakantie, zijnde fietsverhuur, accommodatie (overnachting + ontbijt), routes en begeleiding tijdens de routes
  • Algemene boekingsvoorwaarden: deze Algemene Boekingsvoorwaarden Wielrenvakantie.nl.

2. Verantwoordelijkheden
De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie aan Wielrenvakantie.nl die nodig is om een correcte wielrenvakantiereservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft onder andere het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum (mobiele) telefoonnummer en e-mail adres. Ook is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een geldig reisdocument (zoals bijvoorbeeld een paspoort) en een passende verzekering (reisverzekering en/of ziektekostenverzekering).

3. Boekingsopdracht
De Opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende zichzelf en de(eventuele) andere reizigers aan Wielrenvakantie.nl te verstrekken.  Annuleringen van, of wijzigingen in, de boeking(en) kunnen uitsluitend op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden, de daaraan verbonden kosten worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Alle mededelingen van Wielrenvakantie.nl worden uitsluitend gericht aan de Opdrachtgever. Bij de boeking zal Wielrenvakantie.nl binnen 2 dagen een opdrachtbevestiging toezenden. Na
ontvangst van de bevestiging heeft Opdrachtgever 4 dagen de tijd om eventuele fouten in de bevestiging te laten herstellen. Indien niet tijdig wordt gereclameerd geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

4. Betalingsvoorwaarden
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de wielrenvakantie door Wielrenvakantie.nl te zijn ontvangen. Boekt u uw reis bij ons binnen 4 weken voor aankomstdag dan dient u de volledige reissom in 1 termijn te betalen binnen 3 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, bent u in verzuim en wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Alsdan zal het bepaalde in artikel 5 (annuleringsvoorwaarden) van toepassing zijn. Voor zover in die situatie recht zou bestaan op restitutie van een deel van het bedrag,
geschiedt deze restitutie uitsluitend aan de Opdrachtgever.

5. Annuleringsvoorwaarden
Bij het annuleren van uw reservering brengt Wielrenvakantie.nl u de volgende kosten in rekening: binnen 4 weken voor aankomst 25% van de totale reissom plus eventuele kosten voor de annulering van de accommodatie.

6. Aansprakelijkheid
Wielrenvakantie.nl doet er alles aan om de vakantie tot een succes te maken. In geval van klachten zal Wielrenvakantie.nl zich inspannen om deze naar tevredenheid op te lossen. Mocht onverhoopt sprake zijn van schade dan gelden de navolgende regels.
De aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van de door Wielrenvakantie.nl ingeschakelde dienstverleners c.q. de eventuele daaruit voortvloeiende schadevergoedingsplicht is voor Wielrenvakantie.nl beperkt tot maximaal de reissom.  Wielrenvakantie.nl is eveneens niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan (persoonlijke) eigendommen, schade veroorzaakt door derden en andere factoren buiten Wielrenvakantie.nl’s schuld. Opdrachtgever wordt verzocht een vrijwaringsclausule te tekenen bij aankomst, vooraf aan de start van de wielrenvakantie. Met ondertekening van deze vrijwaringsclausule wordt Wielrenvakantie.nl gevrijwaard van aanspraken dienaangaande. Daarnaast is Wielrenvakantie.nl niet verantwoordelijk voor slechte weersomstandigheden.

7. VZR Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Wielrenvakantie gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Wielrenvakantie niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

8. Overig
Bij aanvang van de wielrenvakantie zal onze begeleider zich op de dag van aankomst voorstellen en zijn gegevens bij Opdrachtgever achterlaten.
Wielrenvakantie.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 73749710.

Wielrenvakantie.nl Nauwe Geldelozepad 42 2012 EV Haarlem

Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdende met deze Boekingsopdracht, zal de Nederlandse rechter binnen het arrondissement Amsterdam exclusief bevoegd zijn.

× App